en  fi  se 

Föreningens ändamål

Hamnoperatörerna rf verkar som förädlare av information inom stuveribranschen och som aktiv påverkare och utvecklare av verksamhetssätt med tanke på en kontinuerlig förbättring av medlemsföretagens verksamhetsförutsättningar.


För förverkligande av sitt syfte:

 • myndigheter
 • politiska beslutsfattare
 • inhemska organisationer inom näringslivet
 • föreningar
 • utbildnings- och forskningsorganisationer
 • media
 • samt utländska organisationer inom branschen och övriga organisationer.


Föreningen verkade under namnet Finlands stuvareförbund ända till år 2003, då förbundet blev Satamaoperaattorit ry - Hamnoperatörerna rf. Föreningen använder sig även av det engelska namnet Finnish Port Operators Association. Numera har föreningen 41 medlemsföretag som verkar i 25 hamnar. Anställd personal hos medlemsföretagen finns ca

Medlemsföretagen hanterar årligen över 50 miljoner ton gods (vätskemängderna inte inberäknade).

Administration

Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmötet och dess ärenden handhas av styrelsen samt av den styrelsen underställda verkställande direktören och föreningens kontor som bistår denne. Verkställande direktör för föreningen är vicehäradshövding Juha Mutru. Föreningens ordinarie möten som sammankommer årligen är föreningens vårmöte och föreningens höstmöte.

Styrelsens sammansättning:

Verkställande direktör Henri Kuitunen, Ordförande
Steveco Oy
 

Vikarie för verkställande direktör, Kimmo Lehtinen, Medlem
Finnsteve Yhtiöt

Verkställande direktör Markku Mäkipere, Vice Ordförande
Stevena Oy

Verkställande direktör Björn Palm, Medlem
Oy Hacklin Ltd

Verkställande direktör Jari Rantamaula, Medlem
Herman Andersson Oy

Verkställande direktör Esa Torstensson, Medlem
Oy Hangö Stevedoring Ab


Satamien Kehittämisyhdistys ry

I samband med Hamnoperatörerna rf verkar Satamien Kehittämisyhdistys ry som bidrar till att förbättra sociala förhållanden och all slags utveckling genom att stödja arbete i anslutning till detta för den personal som är anställd hos stuveriföretag som verkar i finländska hamnar och hos företag som bedriver parallellt med dem godshantering och skeppningsverksamhet.

 

För att förverkliga sitt syfte

 1. stöder föreningen social verksamhet på arbetsplatser
 2.  bistår föreningen med att säkerställa den ekonomiska tryggheten för personalen
 3.  stöder föreningen verksamhet för trivsel, upplysning och fritid; samt
 4.  även allmänt stöder föreningen annan social verksamhet än den som baserar sig på lagbestämmelser.


Medlemskap


Hamnoperatörerna rf är medlem av Finlands Näringsliv EK www.ek.fi

Hamnoperatörerna rf är medlem av den i Bryssel stationerade Federation of European Private Port Operators -organisationen (www.feport.be), som grundades år 1993 för att bevaka självständiga hamnoperatörers (stuveri- och terminaloperatörer) intressen i EU. FEPORT behandlar bl.a. hamn- och trafikpolitiska frågor, säkerhets- och miljöfrågor likaså som frågor som ansluter sig till förtullning och inre marknadspraxis

Hamnoperatörerna rf är dessutom medlem i följande föreningar och sammanslutningar: Logistiikan Tutkimus ja Kehitys LORDA ry, Meriliitto-Sjöfartsförbundet ry, Merioikeusyhdistys CMI, Shortsea Promotion Centre Finland, Suomen vesitieyhdistys ry.